O projekcie

Od stycznia 2019 roku do września 2021 roku realizowany jest w Toruńskim Parku Technologicznym projekt Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing (INforM) współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020. Celem projektu INforM jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej.

Podczas trwania projektu określone zostaną wyzwania cyfrowe MŚP z regionów partnerskich, opisane dobre praktyki oraz wypracowane zostaną założenia współpracy ponadregionalnej. W ramach projektu powstanie model „Cyfrowego wsparcia innowacji” oparty na gromadzeniu i analizie wiedzy, poszukiwaniu i wymianie innowacyjnych rozwiązań i opisie studiów przypadków. W ramach tego modelu wygenerowane zostaną rozwiązania oparte na potrzebach przedsiębiorstw, które następnie zostaną wdrożone i przeanalizowane pod kątem ich wydajności.

Najważniejsze zadania do zrealizowania w ramach projektu:

  • Stworzenie wspólnej metodologii dostarczania usług cyfrowych audytów dla przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • Przeprowadzanie usług cyfrowych audytów w przedsiębiorstwach,
  • Podnoszenie świadomości wśród regionalnych interesariuszy w kontekście transformacji cyfrowej,
  • Mapowanie regionalnej infrastruktury pod działania cyfrowe w regionie,
  • Powołanie Platformy Cyfrowej Wspierającej Innowacje dla państw Morza Bałtyckiego w tym stworzenie wirtualnego środowiska inteligentnych rozwiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 9 instytucji z 6 krajów europejskich, które reprezentują szeroki krąg użytkowników końcowych (przemysł mechatroniczny) oraz sektor B+R:

Tallinn University of Technology EE,
Innovative Manufacturing Engineering Systems EE,
Machine Technology Center Turku Ltd. FI,
Lappeenranta University of Technology FI,
Developing Fyn DK,
Vocational education and training center LV,
Lithuanian Innovation Centre LT,
Klaipeda Science and Technology Park LT,
Toruński Park Technologiczny PL.

Partnerem stowarzyszonym projektu w Polsce jest Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Całkowity budżet projektu:

1 964 050,00 EUR, tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości 1 600 887,50 EUR

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego