IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych

IoT North Poland Hub, którego koordynatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. znalazł się w gronie krajowych kandydatów, którzy ubiegać się będą o status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH). Zadaniem EDIH będzie m.in. wspieranie cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorstw z sektora MŚP, jak i podmiotów administracji publicznej.

Z końcem marca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło listę 25 polskich kandydatów rekomendowanych na regionalne i specjalistyczne EDIH, którzy wybrani zostali spośród 40 podmiotów aplikujących w ramach krajowej preselekcji. W gronie tym znalazł się także rozwijany od 2016 r. przez TARR S.A. IoT North Poland Hub, który w przypadku uzyskania statusu EDIH będzie świadczył na rzecz MŚP oraz sektora publicznego usługi doradcze, szkoleniowe, networkingowe oraz będzie udzielał wsparcia informacyjno-doradczego w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizację projektów cyfrowych.

Obok TARR S.A. będącej liderem, w gronie głównych Partnerów znalazły się następujące podmioty:

– Bydgoski Klaster Przemysłowy,
– EXEA Sp. z o.o.,
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.,
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Uzyskanie środków umożliwi poszerzenie oferty IoT North Poland Hub o nowe, specjalistyczne usługi, tak by jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom mikro, małych i średnich przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego (w szczególności medycznego) w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów. Pełnienie funkcji Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych w województwie będzie również szansą na przyciągnięcie i upowszechnienie w regionie najnowocześniejszych technologii, korzystnie wpływających na cyfryzację gospodarki przekładającą się do polepszanie standardu życia mieszkańców.

Już na obecnym etapie IoT North Poland Hub, poprzez swoje działania przyczynia się do wewnętrznej, prowadzonej na poziomie województwa, integracji Partnerów działających na rzecz digitalizacji. Co więcej, grono to systematycznie się powiększa, a zintensyfikowane w ten sposób działania w obszarze cyfryzacji przynoszą jeszcze lepsze efekty.

EDIH w Programie Ramowym Cyfrowa Europa

Utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowej to inicjatywa Unii Europejskiej ujęta
w Programie Ramowym Europa Cyfrowa (Digital Europe Programme) na lata 2021-2027. Jednym z jego celów jest zwiększenie w krajach unijnych poziomu wykorzystania cyfrowych technologii przez administrację publiczną oraz sektor prywatny, głównie z sektora MŚP. W jego realizacji mają pomóc właśnie ośrodki funkcjonujące w ramach EDIH.

Same huby innowacji cyfrowych, w tym IoT North Poland Hub, stanowią platformy ułatwiające komunikację oraz transfer technologii cyfrowych pomiędzy ich dostawcami, a podmiotami zainteresowanymi digitalizacją różnych obszarów swojej działalności.

Przebieg konkursu

Proces wyboru ośrodków EDIH podzielono na trzy etapy. Pierwszym z nich była rozstrzygnięta właśnie krajowa preselekcja, kolejnym będzie konkurs przeprowadzany przez Komisję Europejską, a ostatnim – konkurs krajowy przeprowadzony wśród inicjatyw wybranych przez KE.

Podobne selekcje wstępne zostały przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej zainteresowanych udziałem w sieci EDIH. Wyłonieni kandydaci zostaną zaproszeni do przygotowania aplikacji do Komisji Europejskiej i będą rywalizować o uzyskanie finansowania na realizację wymienionych wcześniej usług.

Dla każdego z krajów członkowskich przeznaczono określony budżet oraz liczbę ośrodków, które mogą w nim powstać. W Polsce przewiduje się utworzenie od 8 do 16  ośrodków EDIH, które otrzymają wsparcie na lata 2021-2027 o łącznej wysokości ok. 55 mln euro.

Dalsze kroki

Obecnie przygotowywany będzie wniosek aplikacyjny do konkursu Komisji Europejskiej. Przewidywanym terminem rozstrzygnięcia tego etapu jest na czwarty kwartał 2021 roku. Biorąc pod uwagę harmonogram przebiegu kolejnych etapów konkursu oraz zakładając uzyskanie pozytywnej oceny w każdym z nich skutkujące przyznaniem dofinansowania, przedsiębiorcy i podmioty sektora publicznego będą mogły skorzystać z najnowszych usług IoT North Poland Hub już w I kwartale 2022 r.

Najnowsze informacje związane z ubieganiem się o status Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej oraz na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Inne w tej kategorii

Giełda kooperacyjna w ramach Blu Game Show 2023, 29.09 i 2-3.10.2023 Giełda kooperacyjna w ramach Blu Game Show 2023, 29.09 i 2-3.10.2023
Giełda kooperacyjna w ramach Blu Game Show 2023, 29.09 i 2-3.10.2023

IoT North Poland Hub oraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na giełdę kooperacyjną w ramach Blu Game Show Poland 2023. Blu Game Show Poland 2023 Zbliża się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń e-sportowych tego...

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...