Przystąp do nas

Dane kontaktowe


Przedmiot deklaracji współpracy

Podmiot, który reprezentuję jest gotów na współpracę w zakresie:

Budowa ekosystemu:
 • Promocja IoTNP w dostępnych Partnerowi źródłach komunikacji online i offline
 • Promocja wydarzeń organizowanych w ramach IoTNP
 • Udzielenie wsparcia merytorycznego i mentoringowego podczas wydarzeń IoTNP
 • Organizacja i współorganizacja wydarzeń IoTNP
 • Udostępnianie infrastruktury konferencyjnej/szkoleniowej pod działania HuBu (szkolenia, warsztaty, kursy, programy akceleracji)
 • Udział w konferencjach organizowanych przez IoTNP
Usługi doradcze:
 • Opracowanie analiz strategicznych (analiza sytuacji firmy, otoczenia, makro otoczenia, analizy modelu biznesowego, zarządzanie innowacją w firmie)
 • Opracowanie analiz finansowych (optymalizacja i wycena kosztów realizacji, analiza opłacalności, opracowanie budżetu przedsięwzięcia/biznesplanu, dobór możliwych źródeł finansowania)
 • Opracowanie analiz w zakresie marketingu i promocji (badanie rynku, plany i kampanie marketingowe, strategia na rynku docelowym)
 • Opracowanie analiz prawnych (kwestie praw własności intelektualnej, regulacji prawnych na rynkach docelowych)
 • Opracowanie analiz technologicznych (analiza istniejącej infrastruktury i technologii, ocena techniczna i funkcjonalna systemów IT, przygotowanie założeń i zarządzanie projektami technicznymi, w zakresie transferu i wdrożenia know-how)
Usługi infrastrukturalne:
 • Wynajem i udostępnianie urządzeń Partnera
 • Dostarczanie produkcji pilotażowej, laboratoriów i demonstratorów
 • Udostępnianie oprogramowania, platform i systemów umożliwiających wdrażanie i zarządzanie IoT w firmach

Model działania IoT North Poland HuB:

Siedziba IoTNP znajduje się w Toruńskim Parku Technologicznym (TPT) zarządzanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

IoTNP jest nieformalnym konsorcjum podmiotów, który w perspektywie czasowej przybierze formę prawną z naczelną rolą Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Za działania komunikacyjno-promocyjne wewnątrz konsorcjum IoTNP będzie odpowiadać TPT. Park będzie prowadził korespondencję z Partnerami poprzez systematyczne mailingi oraz specjalnie stworzone grupy w mediach społecznościowych.

Koncentracja rynkowa będzie opierać się na kliencie regionalnym zwłaszcza z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Bezpośrednie działania IoTNP opierają się na finansowaniu zadań przez TPT oraz wkładzie osobowym/rzeczowym/finansowym przedkładanym przez Partnerów HuBu.

Grupą docelową IoTNP są małe, średni przedsiębiorstwa produkcyjne z preferencją dla branży rolno-spożywczej i medycznej.


Zadania IoT North Poland HuB:

 • tworzenie świadomości na temat cyfryzacji w regionach,
 • dostęp do infrastruktury i platform technologicznych,
 • łącznik pomiędzy nauką a biznesem,
 • demonstracja najlepszych praktyk,
 • punkt kompleksowej obsługi,
 • wsparcie w tworzeniu nowych produktów,
 • organizator systemu rozwoju wykwalifikowania personelu,
 • wsparcie w przeprowadzeniu eksperymentów i doświadczeń w czasie rzeczywistym,
 • doradztwo MŚP w zakresie komercjalizacji innowacji cyfowych,
 • prezentacja technologii w pilotażowych fabrykach,
 • fab-laby,
 • dostęp do centrów kompetencyjnych,
 • cyfrowe ekspertyzy i wiedza na temat zastosowań,
 • rozwój innowacyjnego ekosystemu,
 • informacja i dostęp do finansowania,
 • rozpoznanie rynku,
 • centrum szkoleniowo-konferencyjne,
 • usługi inkubacji/mentoring.
Powyższa zgoda jest udzielana dobrowolnie i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a służy jedynie ułatwieniu przedstawiania Zgłaszającemu informacji handlowych o ofercie TARR S.A. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać powyższą zgodę.

OŚWIADCZENIA

Uwaga

Ostatecznym warunkiem przystąpienia do ekosystemu IoTNP jest pozytywna weryfikacja deklaracji współpracy przez osoby zarządzające HuBem.

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego