7 listopada

10:00

Cyfrowa Dekada, czyli kiedy jak nie teraz?

Na pytanie postawione w tytule postarają się odpowiedzieć w swoich prelekcjach eksperci w ramach wystąpień na Forum Innowacji Nauki, Biznesu i Samorządu.

Cyfrowa dekada, to inicjatywa Komisji Europejskiej nakierowana na społeczno-gospodarczą transformację cyfrową. Określa ona wizję i kierunek transformacji cyfrowej w Europie, która ogłoszona została w marcu 2021 r. Kluczowe dla przedstawionej koncepcji kierunki, to:

  • umiejętności,
  • infrastruktura,
  • biznes,
  • administracja.

Komisja Europejska będzie realizować ambicje cyfrowe UE do 2030 r. m.in. przez:

  • cele na poziomie całej Wspólnoty i poszczególnych krajów,
  • wyznaczenie wspólnych ram zarządzania, które pomogą w monitorowaniu postępów i uzupełnianiu ewentualnych braków.

Oprócz tego cele będą realizowane przez projekty z udziałem Partnerów z różnych krajów. Oparte będą one na wspólnych inwestycjach UE, państw członkowskich i sektora prywatnego.

Cyfrowa Dekada na Forum Innowacji Nauki, Biznesu i Samorządu

Wychodząc na przeciw realizacji celów, które definiuje Cyfrowa Dekada Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez Enterprise Europe Network oraz IoT North Poland Hub organizuje w ramach Forum Innowacji Nauki Biznesu i Samorządu cykl prelekcji poświęconych tematyce transformacji cyfrowej. Wśród poruszonych tematów znajdą się wątki oczywiste. Po pierwsze porozmawiamy o finansach na lata 2021-2027, które będą mogły wesprzeć cyfrową transformację. Po drugie przedstawione zostaną konkretne przykłady zastosowania technologii zgodnych z trendami Przemysłu 4.0: AR/VR. Ponadto będzie mowa także o kwestiach być może mniej oczywistych, ale nie mniej ważnych. Wśród niewątpliwie są zagadnienia etyczne związane z wykorzystywaniem danych pozyskiwanych przez technologię i wykorzystywaniem tzw. sztucznej inteligencji.

Dla nich warto przyjść!

Wśród ekspertów, którzy zgodzili się wziąć udział w sesji „Cyfrowa dekada…” znaleźli się m.in.:

Michał Polański – Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Odpowiada za działania związane z promocją przedsiębiorczości, szkoleniem i umiędzynarodowieniem MŚP, w tym m.in. za projekty: Centrum Rozwoju MŚP, Enterprise Europe Network, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców oraz Branżowy Program Promocji branży IT/ICT. Jest absolwentem Prawa UW, Doktorem Nauk Prawnych i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).

Karol Polasik – Prezes Zarządu w firmie informatycznej VOBACOM sp. z o.o., w której pełni także rolę Dyrektora ds. Rozwoju – jest odpowiedzialny przede wszystkim za sferę innowacji (B+R) i strategię spółki, a także Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Ponadto jest sympatykiem wszelkich inkubatorów i akceleratorów, wspierających nowatorskie podejście w biznesie i innowacje, a także jest promotorem przedsiębiorczego podejścia wśród młodych ludzi i tworzenia start-upów.

ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – Profesor na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz profesor uczelni na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie, w Hiszpanii, gdzie w 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Scientia et Fides” poświęconego debacie nauki i religii. Koordynator powstającego Laboratorium Etyki Cyfrowej zaangażowany w międzynarodowe grupy badawcze związane z cyberbezpieczeństwem i wolnością religijną (Madryt, Barcelona). W 2021 r. uzyskał Medal for Excellence in Christian Philosophy przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona. Beneficjent grantów Fundacji Templetona, NCN w Polsce i instytucji hiszpańskich. Członek Comite de Expertos del Camino de Santiago w Hiszpanii.

Radosław Komuda – doktorant „Academii Copernicany” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Beneficjent „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako stypendysta rządu Japonii odbywał studia podyplomowe i doktoranckie na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo, w Japonii. Uhonorowany tytułem Rumaka Nauki „za wybitne osiągnięcia na polu nauki i godne reprezentowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i na świecie”. Jedyny w Polsce Campus Director nominowany w tegorocznej edycji Hult Prize, będącej największy na świecie konkursem przedsiębiorczości społecznej. Pomysłodawca Laboratorium Etyki Cyfrowej w Toruniu.

Cyfrowa dekada, to nie wszystko

Sesja, o której mowa, to tylko wydarzenia, którego pomysłodawcą jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego. Partnerami merytorycznymi KPCNT odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych ścieżek obok Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

kolejne wydarzenia

Innowacyjne rozwiązania w edukacji Innowacyjne rozwiązania w edukacji
Innowacyjne rozwiązania w edukacji